Hope in a Changing Climate – Polish

HOPE IN A CHANGING CLIMATE

Open Univeristy Version

Dur: 28mins 49 Secs

19th November 2009

1080/50i

ch: 1&2 Stereo Mix

ch: 3&4 Stereo M&E

 

TIMECODE VISION COMM/SYNC AUDIO
10:00:00:00 LS PAN L-R across Loess Plateau to Dancers   00:00 IN
00:04

 

  This is China’s Loess Plateau… (00:06)

 

To jest Chińskie „Loess Plateau” Płaskowyż Żółtoziemu.

 
00:08   Until recently this was one of the poorest regions in the country…(00:11)

 

Do niedawna był to jeden z najbiedniejszych regionów w kraju.

 
00:10 MCU Dancers    
00:13

 

00:15

00:17

00:18

00:19

WS Dancers

 

BCU Dancers face

BCU Dancers

MCU Single dancer

MCU Dancer l-r across screen

….a land renowned for floods, mudslides and famine.

 

….kraina słynąca z powodzi, lawin błotnych i głodu.

 

But with the fanfare comes the hope of change for the better. (00:20)

 

Ale z fanfarami przychodzi nadzieja zmian na lepsze.

 
00:22 MCU JL in FG walking along road towards camera. Greets villager    
00:24   My name is John D Liu, I’ve been documenting the changes on the  Plateau for fifteen years.(00:30)

 

 

Moje nazwisko to John D Liu, Przez ostatnie piętnaście lat dokumentowałem zmiany na Płaskowyżu.

 

 
00:31

00:33

 

00:36

 

00:38

 

00:40

 

00:42

MCU Villagers face

MCU Villagers cycling

LS of hillside, villagers walking R-L across screen in BG

MCU Villagers walking carrying tools

MCU Villagers walking away from camera

MCU LS Of hillside

I first came here in 1995 to film an ambitious project where local people were constructing a new landscape on a vast scale. With the aim of transforming a barren land into a green and fertile one. (00:50)

 

Pierwszy raz przyjechałem tutaj w 1995 roku, żeby sfilmować ambitny projekt, gdzie lokalna społeczność na dużą skalę konstruowała nowy krajobraz.

Celem było przekształcenie jałowej krainy w zieloną i urodzajną ziemię.

 

 
00:52

00:58

MCU JL

Flash white

The project certainly changed my life.  Convincing me to become a soil scientist. (00:57)

 

Projekt diametralnie zmienił moje życie. Przekonał mnie, żebym został badaczem gleby.

 
00:59 ECU Ladies face    
01:00

 

01:01

 

01:04

01:06

 

01:09

01:12

 

 

CU Villagers stood around in mud

ECU Man crying

ECU Legs wading through mud.

LS Desert, Cow in FG

Flash WHITE

The lessons I’ve learned in the last few years have made me realise that many of the human tragedies that we regularly witness around the world – the floods, mudslides, droughts, and the famines are not inevitable. (01:12)

 

Lekcje, które pobrałem przez ostatnie kilka lat uświadomiły mi, że wiele ludzkich tragedii, których jesteśmy świadkami na całym świecie: powodzi, lawin błotnych, suszy i głodu, możemy uniknąć.

 
01:14 ELS of Plateau Valley    
01:15

01:16

01:17

01:20

 

WS Dancers

CU Villagers digging

CU Dancers

Here on the Loess Plateau, I’ve witnessed that people can lift themselves out of poverty. (01:20)

 

Tu na „Loess Plateau” byłem świadkiem tego, że ludzie mogą sami dźwignąć się z ubóstwa

 
01:21

01:23

01:24

01:26

 

01:28

01:29

CU Villagers digging

CU Dancers

MCU Villagers digging

MCU Man carrying tree off R of screen

ECU Dancers

ECU JL Face

They can radically improve their environment… and by doing so reduce the threat of climate change. (01:29)

 

 

Mogą radykalnie poprawić swoje środowisko …a przez to zmniejszyć zagrożenie zmianami klimatycznymi.

 

 

 

 

01:32 MCU Dancer in BG

TITLES GFX BLACK/GREEN – HOPEINACHANGINGCLIMATE

WS With dancers in BG

“Hope in a Changing Climate”

 

„Nadzieja w zmieniającym się klimacie”

 
01:38 Fade to black    
01:39

01:40

 

WS Man on bike

  01:39 OUT
01:45

 

01:51

MCU Man, horse and cart walking L-R of screen

MCU JL PTC

(JL) When I first came to the Loess Plateau I was astounded by the degree of poverty and degradation and I wondered how could the Chinese people, the largest ethnic group on the planet, and my fathers and my own ancestors come from a place that was this barren. (02:02)

 

Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Loess Plateau byłem zdumiony stopniem ubóstwa i degradacji. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że Chińczycy, największa grupa etniczna na świecie, a moi ojcowie i moi przodkowie, pochodzą z miejsca tak jałowego

 
02:01 PAN L-R LS of baron hillside.    
02:03

02:04

 

Mix into GFX of planet earth

China’s Loess Plateau is a region that stretches for 640,000 square kilometres across north central China. (02:12)

 

Chińskie „Loess Plateau” to region, który rozciąga się przez 640 000 kilometrów kwadratowych północno- centralnych Chin.

 

02:03 IN
02:13

02:14

02:15

 

02:20

02:23

 

ECU Leaves, waterfall in BG

WS Mountains in BG, Waterfall in FG

ECU Waterfall

MCU Waterfall

Unspoilt valleys in neighbouring Sichuan show us how it might once have looked. It’s the sort of natural abundance that is necessary to support an emerging civilisation. (02:25)

 

Dziewicze doliny w sąsiednim Sichuan, pokazują nam, jak płaskowyż mógł kiedyś wyglądać. To rodzaj naturalnej obfitości, która jest konieczna  do wspierania cywilizacji.

 
02:26 ECU Water running down river.    
02:27

02:29

 

02:29

 

WS Mountains and waterfall.

WS of baron hillside.

How could a landscape with such potential have been reduced to this? (02:32)

 

Jak to możliwe, że krajobraz z takim potencjałem został zredukowany do obecnego stanu ?

 

 
02:37

 

02:40

02:42

02:44

02:46

BCU Map – Pan up to scientists.

ECU Mans face

MCU Men talking

BCU pointing at map.

WS Plateau, 2S in FG

When Chinese scientists and civil engineers began to survey the area they realised that several thousand years of agricultural exploitation had denuded the hills and valleys of vegetation. (02:49)

 

Kiedy Chińscy naukowcy i inżynierowie rozpoczęli badania terenu, zdali sobie sprawę, że kilka tysięcy lat rolnej eksploatacji ogołociło wzgórza i doliny z roślinności.

 

 
02:51

02:53

02:56

02:59              

 

MCU Man and sheep

BCU Sheep’s face

WS Sheep running down hillside.

The relentless grazing of domestic animals on the slopes meant that there was no chance for young trees and shrubs to grow. (02:59)

 

Nieustanny wypas zwierząt hodowlanych na stokach oznaczał brak szans wzrostu dla młodych drzew i krzewów.

 
03:01

03:04

CU Shepherd

ECU Sheep eating

   
03:07

03:09

03:12

ECU Raindrop hitting ground

ECU Rainfall hitting ground

WS Hillside rolling away

The rainfall no longer seeped into the earth but simply washed down the hillsides, taking the soil with it.  (03:14)

 

Opady deszczu nie wsiąkały w ziemię lecz po prostu spływały po stokach, zabierając ze sobą glebę.

 
03:17

 

03:22

ECU Soil crumbling

BCU Water on soil. PAN Down

Over millennia, this progressively destroyed the region’s fertility. (03:22)

 

Przez tysiące lat następowało powolne niszczenie żywotności regionu.

 

 
03:30

 

03:33

 

03:36

 

03:40

WS of muddy river flowing

WS PAN Across river

WS of water crashing against rocks

BCU Muddy water

When this happens over an area as extensive as the Plateaux, millions of tons of silt are swept down into the Yellow River, which gets its name from the colour of the fineless soil. (03:41)

 

Kiedy to sie wyradza na obszarze tak rozległym jak Płaskowyż, miliony ton mułu spływają do Yellow River (Żółtej Rzeki), która otrzymała swoją nazwę od koloru spływającej gleby.

 

 
03:43

03:46

03:50

03:53

BCU Villagers unclogging river

Pull out to WS of river and floating debris

MCU Man stood in water

BCU river and man in FG

The mounting quantities of silt clog up the river impeding its flow contributing to the floods that give the river another name. China’s Sorrow. (03:54)

 

Ogromne ilości mułu zepchnięte do rzeki utrudniły przepływ wody, co spowodowało powodzie. Nadając rzece inne imię Chiński Smutek.

 
03:56 WS of man and horse walking across the land.    
03:58

04:00

04:03

04:05

04:09

04:14

04:18

 

MCU legs stuck in the mud

WS Tourists and buses

WS Dusty land

WS Road, thick dust, moped in FG

WS of busy road and dust storm

2S Men with bike

In some areas creating floating mud mattresses that attract passing tourists. A local problem becomes a national problem. In the dry season the light unprotected soil is swept up in the winds causing the dust storms that are blown over China’s cities and beyond its borders. (04:19)

 

W pewnych obszarach powstały pływające mułowe materace, które jako atrakcja przyciągają turystów. Jednak lokalny problem stał się narodowym problemem. W porze suchej, lekki niezabezpieczony grunt zostaje zmieciony prze wiatr i powoduje burzę pyłową. Która leci do Chińskich miast, a także poza ich granice.

 

 
04:22

 

04:29

MCU Boy walking Pan up from feet to face

 

MCU Man smoking

 

On the plateaux the researchers realised that progressive degradation of the environment trapped the local population into a life of subsistence farming. (04:32)

 

Na płaskowyżu naukowcy zdali sobie sprawę, że postępującą degradacja środowiska uwięziła miejscową ludność w życiu zależnym od hodowli.

 

04:23 OUT

04:33 WS of landscape    
04:34

 

04:36

 

04:45

 

 

MCU Man carrying hay

 

WS Men sifting sand

It’s a process that has occurred throughout the world where poor agricultural communities find themselves overusing their land in order to survive. Depleting its fertility and further impoverishing themselves. (04:47)

 

To jest proces, który ma miejsce na całym świecie. Gdzie biedne wspólnoty rolne eksploatują ponad miarę ziemię, żeby przetrwać. Wyczerpują żyzność gleby i dalej ubożeją

 

 
04:50 CU man holding sieve    
04:52

 

04:54

 

MCU JL PTC, Mountains in BG. Zoom to BCU

(JL) One thing that became apparent early on is the connection between damaged environments and human poverty. In many parts of the world there’s been a vicious cycle. Continuous use of the land has led to subsistence agriculture and generation by generation this has further degraded the soils. The vital question we have to ask is – can this be destructive process be reversed? (05:15)

 

Jedno co stało się widoczne na początku, to połączenie degradacji środowiska i ubóstwa ludzi.

W wielu częściach świata to było błędne koło. Ciągłe eksploatowanie ziemi doprowadziło do ubożenia i pokolenie za pokoleniem postępowała degradacja gleby. Zasadnicze pytanie jakie musimy sobie zadać brzmi – Czy możemy ten destrukcyjny proces odwrócić ?

 

 
05:16 BCU Tannoy    
05:19

 

05:22

BCU man speaking into microphone

MCU Men on back of tractor driving L-R

Fifteen years ago, Chinese and international experts were confident it could be. (05:23)

 

Piętnaście lat temu Chińscy i międzynarodowi eksperci byli przkonani, że to możliwe.

 

 
      05:24 IN
05:26

 

05:36

 

05:39

 

05:41

MCU shepherd and sheep. Pan R-L hills in BG

WS of villagers in town

CU Man smoking

CU Villagers talking

They decided that to prevent further erosion it was necessary to cease farming on certain key areas to allow the trees and shrubs to grow back.

 

 

Zdecydowali, że w celu zapobieżenia dalszej erozji trzeba zaprzestać działalności rolniczej w niektórych kluczowych obszarach i umożliwić drzewom oraz krzewom ponowny wzrost.

 

 

But this could not happen without the consent of the farmers themselves. (05:41)

 

 

Ale to nie może się zdarzyć bez udziału samych rolników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:41 OUT

05:42 CU Mans face    
05:44   They took some persuading (05:45)

 

Oni musieli nabrać przekonania.

 
05:46

05:47

05:48

MCU Mans face

MCU Another mans face

BCU TF PTC

   
05:50

 

 

 

05:54

IDENT – Mr TA FUYAN

Chief Engineer

Water Protection Bureau

(拓福元 , 水資源保護局 總工程師)

OUT

Of course a lot of people didn’t understand the project, they weren’t thinking in the long term. (05:54)

 

Oczywiście dużo ludzi nie zrozumiało projektu, nie myśleli w perspektywie długoterminowej

 
05:56

05:59

BCU Mens faces

BCU Men talking PTC in marketplace. 

 

 

 
06:00

 

 

 

06:16

 

 

 

 

CU Families stood looking at camera

They want us to plant trees everywhere. Even in the good land. What about the next generation? They can’t eat trees’ (06:18)

 

Oni chcieli sadzić drzewa wszędzie. Nawet w żyznej ziemi. A co z następnymi pokoleniami ? Przecież oni nie mogą jeść drzew.

 

 
06:20 WS of bikes parked    
      06:21 IN
06:22 WS of villagers walking down hillside.    
06:23

 

06:26

 

06:29

 

06:31

 

06:33

 

 

CU Villagers with tools

 

BCU Foot in mud

 

BCU Mans face

 

WS PAN R-L workers on hillside.

What eventually convinced the local people was the assurance that they would have tenure of their land.

 

Tym, co ostatecznie przekonało lokalnych ludzi było zapewnienie, że  otrzymają oni prawo własności do ich ziemi.

 

 

That they would be directly benefit from the physical effort they invested in the new project. (06:35)

 

Że będą bezpośrednio korzystać z wysiłku fizycznego, który zainwestują w nowy projekt.

 

 

 

 
06:39

 

06:42

BCU Digging soil

 

MCU TF PTC

   
06:43

06:47

06:51

06:54

06:56

06:59

07:03

07:06

07:15

 

CU Man carrying plants

Cu workers digging

BCU Spade

WS Mountain, small tree in FG

CU Workers and tractor

LS of hillside

WS Green landscape. PAN L-R

MCU TF PTC

The goal was to give a hat to the hilltops, give a belt to the hills as well as shoes at the base. The hat meant that the top of these hills had to be replanted with trees. The belt meant that terraces had to be built, to be used for crop planting and also for trees(fixed). The shoes were the dams which we had to build. So that the hills could grow back to life and our economy as well as our lives could improve. (07:17)

 

 

Celem projektu było dać kapelusz szczytom górskim, dać pas wzgórzom oraz buty podstawie. Kapelusz oznacza, że szczyty wzgórz zostaną obsadzone drzewami. Pas oznacza tarasy wybudowane do uprawy roślin, a także drzew.
Buty oznaczają tamy, które mieliśmy zbudować. Tak, że wzgórza miały zostać przywrócone do życia a nasza gospodarka oraz nasze życie miało uleć poprawie.

 
07:21

07:24

BCU Men digging    
07:27

07:34

07:37

WS PAN L-R across hilltops

WS Green landscape

CU Sheep feeding

Hills and gullies were designated as ecological zones to be protected. Farmers were given financial compensation for not farming on them and keeping their livestock penned up. (07:39)

 

 

Wzgórza i wąwozy zostały wyznaczone jako strefy ekologiczne do ochrony. Rolnicy otrzymali rekompensatę finansową za nie wypasanie zwierząt na wzgórzach oraz trzymanie inwentarza w zagrodach.

 

 
07:40 BCU Sheep face, chewing plant    
      07:42 OUT
07:43 BCU Map    
07:46

07:49

 

2S CU Men holding map. Hillside in BG

WS Baron hillside. PAN L-R

When I first filmed Mr Ta Fuyuan and his colleagues back in 1995 I had no idea this initiative could achieve such dramatic results. (07:55)

 

Kiedy pierwszy raz filmowałem pana Ta Fuyuan i jego współpracowników w 1995 roku nie miałem pojęcia, że inicjatywa może osiągnąć tak przejmujące rezultaty.

 

 

 

07:51 IN

07:58

08:09

08:13

Mix into WFS green landscape. PAN R-L

BCU Plants swaying in breeze

WS Workers digging

   
08:14

 

08:18

 

 

LS hillside baron landscape

The effort that people put into converting their slopes into terraces has resulted in a marked increase in agricultural productivity. (08:21)

 

Wysiłek, który ludzie włożyli do przetworzenia ich stoków na tarasy, spowodował wyraźny wzrost wydajności produkcji rolnej.

 
08:22 Mix into LS of green hillside    
08:24

08:25

 

Pan up to green vegetation up to hilltop.

 The higher yields are directly related to the return of natural vegetation in the surrounding ecological land. (08:31)

 

Wyższe plony są bezpośrednio związane z powrotem naturalnej roślinności w okolice terenów ekologicznych

 

 
08:32

08:34

08:37

08:40

 

WS of baron hillside

Mix into WS green hillside

BCU Purple flower and butterfly

MCU Flower swaying in breeze

   
08:42

 

08:45

 

08:48

 

08:50

 

08:53

MCU Yellow flower

 

WS of green landscape and rainfall

 

BCU Trees and rainfall

 

ECU Leaves and rain landing on them

 

ECU Pan down to soil and roots

Now when it rains, the water no longer runs straight off the slopes.

 

Teraz, gdy pada deszcz, woda już nie spływa ze stoków.

 

 

Trapped by the vegetation, it sinks into the ground, where it is retained in the soil, taking weeks and months to gently seep down and irrigate the fields and terraces, below. (09:00)

 

 

Uwięziona przez roślinność, wsiąka w ziemię, gdzie utrzymuje się w glebie przez tygodnie i miesiące, delikatnie przenika i nawadniania pola oraz tarasy, poniżej.

 

 
      09:01 OUT
       
09:05 Pull out to WS of green landscape    
09:06   Restoration has occurred over an area of 35,000 square kilometres. (09:11)

 

Rekonstrukcja terenu nastąpiła na powierzchni 35.000 kilometrów kwadratowych

 

 
09:14 LS Green hilltop PAN R-L    
09:15

 

09:23

 

09:26

 

 

BCU Water

 

WS of landscape, jeep in BG

The impact of such an enormous addition of vegetation goes far beyond the plateau itself. 

 

To ma także dodatkowy wpływ na wzrost roślinności poza wzgórzem i wykracza daleko poza płaskowyż.

 

There’s been a significant reduction in the soil rushing down into the Yellow river. (09:27)

 

Nastąpiła znaczna redukcja spływu gleby w dół do Żółtej Rzeki.

 

 
09:30

 

09:33

 

09:37

 

09:42

 

09:47

 

09:52

 

09:58

 

 

 

BCU JL PTC in vehicle

 

POV from vehicle through trees

 

BCU JL PTC in vehicle

 

WS Man walking R-L across fields

 

Pull out to LS of hillside

(JL) As ive been travelling around the Loess Plateau ive seen extensive changes. The vegetation cover on the hillsides, on the tops of the hills, and down in the valley. Everything has changed.

 

Kiedy podróżowałem po całym płaskowyżu Loess Plateau zobaczyłem rozległe zmiany. Roślinność pokryła wzgórza, szczyty wzgórz oraz doliny. Wszystko się zmieniło.

 

 

Its changed the lives of the people and in fact the people themselves have done this because they were the ones who, who changed their behaviours, terraced the fields, improved the soils, learned to protect the marginal areas.(10:01)

 

To zmieniło życie ludzi, a faktycznie ludzie sami to zrobili, ponieważ byli tymi, którzy zmienili ich zachowanie, tarasowe pola, poprawili glebę, nauczyli się chronić marginalne obszary.

 

 
10:05

 

10:07

 

 

POV from vehicle R-L greenhouses in BG, trees in FG

(JL) The changes are not simply on the hillsides. On the plains you can see greenhouses that are filled with vegetables this extends the growing season. Its very high value produce. (10:17)

 

Zmiany nie wystąpiły wyłącznie na wzgórzach. Na równinach widać szklarnie, które są wypełnione warzywami, co przedłuża sezon wegetacyjny. Występuje bardzo wysoka wydajność produkcji,

 

 
10:18

10:19

10:20

BCU Green peppers

BCU Sweet potatoes

BCU Knife cutting through vegetable.

   
10:21

10:22

10:23

10:24

10:26

10:28

 

CU Villagers in market

ECU Tomatoes in FG villagers in BG

BCU Man carrying plants

WS Marketplace

PAN L-R MCU along market stalls.

The abundance of variety of new produce can be seen in the local markets. Follow up studies have shown incomes have risen threefold. (10:32)

 

 

Na lokalnych rynkach można zobaczyć obfitość różnych nowych produktów. Kontynuacja badań wykazała trzykrotny wzrost dochodów.

 

 
      10:34 IN
10:35

 

10:37

MCU Crowds of people

 

BCU Hands holding green beans

And scientists point to a more global benefit. (10:38)

 

A naukowcy podkreślają większe globalne profity.

 

 
10:43

 

10:44

10:46

10:49

10:51

 

 

WS Trees

BCU Leaves

BCU Plants

BCU Branches and leaves

Plants through photosynthesis,

Remove carbon from the air countering the effect of emissions on the Climate. (10:52)

 

Rośliny w procesie fotosyntezy,
usuwają dwutlenek węgla z powietrza, przeciwdziałają wpływowi emisji gazu na klimat

 

 
10:53

 

10:55

BCU Tree and woodpecker pecking

BCU PTC Prof CM

   
  Ident – Prof. CAI MANTANG

Beijing University

(蔡滿堂教授,北京大學)

  10:56 OUT
10:57

 

 

11:00

 

 

 

IDENT OUT

In terms of Climate change, we can say that the project made a double contribution. Firstly the project was successful in restoring vegetation on a large scale. (11:07)

 

W odniesieniu do zmian klimatycznych, możemy powiedzieć, że projekt został zrealizowany w dwojaki sposób. Po pierwsze projekt był sukcesem na etapie przywracania roślinności na dużą skalę

 

 

 
11:11

 

11:16

WS Green landscape

 

WS hills and fields

So many trees and so much vegetation grew up, and this definitely helped take carbon out of the atmosphere. (11:17)

 

Wiele drzew i tak dużo roślinności odrosło, a to definitywnie pomogło zredukować dwutlenek węgla w atmosferze.

 

 
11:20 BCU Prof CM PTC    
11:22   Secondly, because the health of the Loess Plateau’s eco-system has been so much improved, the region will be better able to resist the negative impacts of climate change. (11:30)

 

Po drugie, ponieważ zdrowie eco systemu Loess Plateau znacznie się poprawiło. Region ma dużo większą możliwość oprzeć się negatywnym wpływom zmian klimatu.

 

 

 
      11:33 IN
11:35

11:37

Cu dancer shadows on the ground.

WS of dancers with ribbons

   
11.38

 

11:40

 

11:46

 

11:50

 

11:52

 

 

BCU Ribbons

 

MCU Dancers in FG, Statue in BG

 

Bcu dancer

 

Ws dancers

As a result of its success the lessons learnt, from the Loess Plateau rehabilitation, are now being applied all over China.

 

 

Wynikiem tego sukcesu i zdobytego doświadczenia, z rekonstrukcji Loess Plateau, jest stosowanie tego rozwiązania w całych Chinach.

 

 

But, could such projects work elsewhere in less centrally controlled societies? With fewer resources and different soils. (11:53)

 

 

Ale nie ma przeszkód, żeby taki projekt zastosować gdzie indziej, w mniej centralnie kontrolowanych społeczeństwach? Przy mniejszych zasobach i różnych glebach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:53 OUT

      11:55 IN
11:56 Planet Earth GFX    
11:59

 

12:04

 

 

Ws desert and camels walking L-R

Ethiopia, perhaps more than any other country, has come to symbolise the vulnerability of humankind to environmental catastrophe. (12:08)

 

Etiopia, być może bardziej niż jakimkolwiek inny kraj, stała się symbolem bezbronności człowieka wobec katastrofy ekologicznej.

 

 
12:09 Bcu camel in fg, hills and sunset in bg    
12:12

 

12:15

 

12:18

CU Sand and hay

 

BCU Mans face

 

LS Lady in field

This is a country whose problems have been increased by war and civil conflict.

 

 

Jest to kraj, którego problemy zostały zwiększone przez wojny i konflikty cywilne.

 

 

And now human induced climate change is predicted to make matters worse. (12:21)

 

 

I teraz wywołane przez człowieka zmiany klimatu, dodatkowo pogarszają sytuację.

 

 
12:23 AV over loess Plateau L-R    
12:25

12:32

 

 

Pan L-R across landscape.

As on the Loess Plateau centuries of farming practices have stripped the land of natural vegetation.

 

Podobnie jak na Loess Plateau przez wieki, hodowla zwierząt pozbawiła ziemię naturalnej roślinności.

 

The dry gullies bear the scars of FLASH floods. (12:36)

 

Suche wąwozy noszą blizny przebłysków powodzi.

 

 
12:38

 

12:40

 

 

WS JL PTC, Gullies in BG

(JL) These gullies are evidence of

The enormous power of run off during the rainy season. Without vegetation cover on the hillsides when the rains

 come the water doesn’t soak into the ground but flows away in a flood. Then it’s not available for agriculture during the rest of the year, this leads to drought and famously for Ethiopia, famine. (13:00)

 

Te wąwozy stanowią dowód ogromnej siły przepływu wody podczas pory deszczowej.

Bez pokrywy roślinności na zboczach, kiedy przychodzi deszcz, woda nie wsiąka w ziemie, ale spływa i tworzy powódź. Przez to nie jest dostępna dla rolnictwa przez resztę roku. To prowadzi do słynnej w Etiopii suszy i głodu.

 

 

 

 

12:39 OUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 IN

13:01 WS of hills    
13:02

 

13:08

 

13:10

 

 

13:13

 

13:17

 

 

Fade into WS of green hills

 

2S Walk L-R hills in BG

 

BCU Mens legs walking through grass

 

CU Mans face

But just as I’ve witnessed in China there is hope that the situation here can be reversed.

 

但是基於我在中國目睹的一切, 我希望這裡的情況也得以轉變。

 

Ale tak jak doświadczyłem tego w Chinach, tak i tutaj istnieje nadzieja że sytuację może odwrócić.

 

 

In just six years Professor Legesse Nagash and local villagers have transformed a severely eroded terrain by planting indigenous trees and plants. (13:20)

 

 

 

W ciągu zaledwie sześciu lat Profesor Legesse Nagash i miejscowi mieszkańcy przekształcili poważną erozję terenu sadząc rodzime drzewa i roślinność.

 

 
13:24

 

13:27

 

13:30

 

 

BCU Clear flowing stream

 

BCU Water

Almost miraculously a clear flowing stream has emerged, where once there was a muddy trickle. (13:30)

 

 

Niemal cudem pojawił się czysty rwący strumień w miejscu, gdzie kiedyś był błotnisty strumyk.

 

 
      13:31 OUT
13:33

 

13:35

 

 

2S JL & LN sat by stream

(JL)How is it that it’s possible for you to get the stream to flow throughout the year? (13:37)

 

Jak to jest, że stało się możliwe dla was, uzyskać przepływ strumienia przez cały rok ?

 

 
13:38

 

 

 

13:45

 

13:54

 

 

13:58

 

 

 

 

WS Hills PAN L-R

 

2S JL & LN Sat by stream

 

BCU Stream flowing

(LN) It is because of the vegetation cover which has been regenerating on this mountain. This water is maintaining the landscape because as soon as rain falls, on the canopy on this vegetation that rain then infiltrated gradually into the ground ending up with this steady flow of this river.(14:00)

 

To właśnie z powodu pokrywy roślinnej, która została odtworzona na tej górze. Ta woda utrzymuje krajobraz, bo jak tylko spadnie deszcz na czaszę, na tę roślinność, to następnie wsiąka do gleby kończąc tym samym spływ wody do rzeki.

 

 
14:01 ECU Water flowing    
14:03

 

14:05

14:08

14:11

14:15

14:18

 

 

CU LN by stream

RS of JL by stream

2s by stream

BCU Stream

2S by stream

(LN) Water is life. Without water nobody can do anything. 

Im amazed as short as 5 years, 6 years you get clean water like this provided you work hard for restoring this degraded landscape. (14:19)

 

Woda to życie. Bez wody nikt nie może zrobić niczego. Jestem zdumiony, że tak szybko w czasie 5 lat, 6 lat otrzymaliście tak czystą wodę. To oznacza, że pracowaliście ciężko żeby odtworzyć zdegradowany krajobraz.

 

 
14:20 LWS Baron landscape    
14:23

 

14:25

14:31

 

 

PAN R-L across landscape

CU Blue sky

About a thousand kilometres further North in the village of Abraha Atsebaha, another near miraculous phenomenon is occurring. (14:31)

 

Około tysiąc kilometrów dalej na północ, w miejscowości Abraha Atsebaha występuje inne podobne do cudu fenomenalne zjawisko.

 

 

 
14:33

 

14:35

 

14:36

BCU Farmers digging

 

BCU Digging soil

 

3S Women talking

Farmers are finding water at the bottom of their wells, despite the poor rains this year. (14:38)

 

Rolnicy znaleźli wodę na dnie ich studzienki, mimo ubogich opadów tego roku.

 

 
14:41

 

14:47

 

14:50

 

 

BCU Flower and bee in FG, farmers in BG

BCU Farmer digging. PAN Down to soil

The famine of 1984, struck the people of this valley very hard. Many migrated, many died. Now the people are returning. (14:50)

 

 

Głód 1984 roku uderzył w ludzi tej wioski bardzo mocno. Wielu odeszło, wielu zmarło. Teraz ludzie powracają.

 

 
14:51   The village chairman Gabre Giday remembers well how life used to be. (14:55)

 

Przewodniczący wioski Gabre Giday dobrze pamięta, jakie życie było kiedyś.

 

 
14:56 BCU GG PTC    
14:57 IDENT – GABRE GIDAY

Village Chairman – Abraha Atsebaha

   
15:00

 

15:01

 

15:08

 

15:12

 

 

 

15:16

 

 

IDENT OUT

 

WS cattle walking r-l across camera

CU Cattle

 

BCU GG PTC

Ten yeas ago I’d say even five years ago I’ll tell you what the situation was, it was absolutely terrible. The sun, the drought, the wind, it was all dry like the desert. There was refugee programme for our village. So we had a choice, leave the valley or do something.

(15:24)

 

Dziesięć lat temu a nawet powiedziałbym, że pięć lat temu: powiem Ci jak była sytuacja, to było absolutnie straszne. Słońce, susza, wiatr, wszystko było suche jak na pustyni. Był program opuszczenia naszej wioski. Więc mieliśmy wybór, opuścić dolinę lub coś zrobić.

 

 
15:26 LS Villager and villagers   15:26 IN
15:27

 

15:31

 

15:35

 

15:42

 

15:51

 

 

WS Trees and landscape

 

LS JL Walking in grass on hill

 

PAN L-R across landscape

 

CU Greenery and water at foot of the hill

With government support, they applied the same principles as the Chinese. Setting land aside land for natural vegetation to return. In the ravines they built small dams which are now fed by underground springs. And like Professor Legesse’s stream rain that fell weeks ago now slowly seeps through the sub soil replenishing the supply of water.  (15:52)

 

Dzięki rządowemu wsparciu, oni zastosowali takie same metody, jak w Chinach. Przywrócili grunty leżące odłogiem dla naturalnej roślinności W wąwozach zbudowali małe zapory, które są obecnie zasilane przez podziemne źródła. I podobnie jak strumienie deszczu profesora Legesse, które padały tydzień temu, teraz powoli sączą się przez podłoże uzupełniając dostawy wody.

 

 
15:54

 

15:59

BCU Water JL Reflection. Big splash and ripples

LS 2S by water

   
      15:59 OUT
16:03 BCU GG PTC The eroded land has become fertile; it’s changed for the better. (16:07)

 

Erozyjne grunty stały się żyzne, to zmiana na lepsze.

 

 

 
16:10

 

16:14

 

16:17

16:19

 

 

BCU Leaves in FG, JL in BG walking through

BCU Green fruit on tree

CU Fruit trees, JL and GG walking ahead.

In the drought our fruit trees, dried up. Now they’re coming back, and we grow even more varieties.

These are the real benefits we’ve seen. (16:20)

 

Podczas suszy nasze drzewa owocowe wysychały. Teraz wracają, i wzrastają nawet większą ilością odmian..
Są to realne korzyści, które widzimy.

 

 
16:21 CU Trees, bee hives    
16:22   We have food security and our children can go to school – our lives have improved. (16:29)

 

Mamy bezpieczeństwo żywnościowe i nasze dzieci mogą chodzi do szkoły – nasze życie uległo poprawie

 

 
16:30 2S Man winding well    
16:32

16:33

16:38

16:40

 

WS Villagers digging

BCU Bucket emptying water

LS Landscape

We no longer need to beg the government for aid thanks to these changes we have made. (16:42)

 

Nie potrzebujemy więcej błagać rządu o pomoc. Stało się to dzięki zmianom które zrobiliśmy.

 

 
16:43

 

16:45

 

 

LS Field plots

Even wild animals who’d disappeared are returning, even the leopards. (16:45)

 

Nawet dzikie zwierzęta, które  zniknęły teraz wracają. Nawet lamparty.

 

 
16:48

 

16:51

 

16:55

 

16:59

 

17:02

 

 

BCU Mans face

 

LS Men cutting grass

 

WS Hay field

 

WS Hay field and sunset in BG

These villagers are now better able to withstand the impact of climate change.  With International assistance, their achievement could be repeated across the country. the benefits, as Professor Legesse points out would spread far beyond Ethiopia borders. (17:04)

 

Te wioski teraz lepiej znoszą skutki zmian klimatu. Z międzynarodową pomocą ich realizację można powtórzyć w całym kraju. Korzyści, jakie wskazuje prof Legesse mogą rozprzestrzenić się daleko poza granice Etiopii.

 

 
17:06

 

17:07

 

17:08

 

 

 

 

 

17:12

 

 

17:46

 

17:54

 

18:00

 

 

Cu LN PTC

 

IDENT – Prof. LEGESSE NEGASH

Addis Ababa University

Founder & Leader Center for Indigenous Trees

 

IDENT OUT

 

 

AV over mountains

 

LS Eagle flying, mountains in BG

 

 

The most important issue for Africa, and I consider this Africans very first burning issue is restoration. No matter what we do, we might be good at rocket science, but the environment and restoring this huge vast landscape, our degraded landscape is critical for Africa. Particularly for Africa, particularly for Ethiopia. You know, half of Ethiopia is mountain. And this mountain system is degraded and this degradation of this huge landscape huge mountain chain of Ethiopia is critical not only for Ethiopia but also for the entire region. Consider Egypt; look at the Sudan, where 86% percent of the Nile flows to these countries.  How can you support life in Egypt, with out restoring Ethiopia’s mountains?

So this is regional, national, and international (18:01)

 

Najważniejszy problem dla Afryki i uważam, że pierwszy palący problemem dla Afrykanów to przywrócenie dawnego stanu środowiska. Nie ważne co my robimy, możemy być dobrzy w kosmicznych naukach, ale środowisko i przywracanie tego rozległego krajobrazu, naszego zdegradowanego krajobrazu jest krytyczne dla Afryki. Szczególnie dla Afryki, szczególnie dla Etiopii. Wiesz, że połowa Etiopii to góry. I ten górski system jest zdegradowany, a ten krajobraz zdegradowanych szerokich Etiopskich łańcuchów górskich jest krytyczny nie tylko dla Etiopii, ale dla całego regionu. Zauważ Egipt, spójrz na Sudan, gdzie 86% Nilu płynie do tych krajów. Jak można wspierać życie w Egipcie bez odtworzenia gór w Etiopii. Dlatego to jest regionalne, narodowe i międzynarodowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

17:46 IN

18:11 Planet earth GFX    
18:13

 

18:23

 

 

WS Trees in FG, hills in BG PAN R-L

Environmental degradation is not only a problem for the dry regions of Ethiopia. It can be just as devastating for countries like Rwanda where rainfall is plentiful. (18:24)

 

 

Degradacja środowiska nie jest tylko problemem dla suchych regionów Etiopii. To może być równie katastrofalne dla krajów takich jak Rwanda, gdzie opady są obfite.

 

 

 
18:27

 

18:31

 

18:34

 

 

WS Hillside with 1 man

 

CU Fire and smoke in hills

This tiny country is grappling with the problem of a growing population, trying to eke out a living on a finite amount of land. (18:34)

 

 

Ten mały kraj boryka się z problemem rosnącej liczby ludności, starając się przetrwać na ograniczonej ilościowo ziemi.

 

 
18:35

 

18:37

 

18:40

 

18:44

 

18:47

18:50

 

 

WS hillside farming plots

 

CU Women digging, small baby on back

 

WS stream in FG, Village and mountains in BG

CU Stream with bird sat next to it.

CU Farmer in field

As in China and Ethiopia,  over farming on the hill sides caused serious erosion and a decline in fertility, forcing poor farmers to move into protected areas such as the Rugesi wetlands– a wildlife site of international importance. (18:51)

 

W Chinach i Etiopii, hodowla na zboczach gór spowodowała poważne erozje i spadek żyzności, zmuszając biednych rolników do przejścia na obszary chronione, takie jak Rugesi – bagna – dzikie tereny o znaczeniu międzynarodowym

 

 

 
      18:53 OUT
18:54

 

19:00

 

 

 

BCU JL PTC, Hills in BG

(JL) When farmers drain this marsh to try to grow more food they not only damaged an important wetland eco-system, they also had a significant impact, 3 hours drive away in Kigali the capital city. (19:05)

 

 

Kiedy rolnicy drenowali bagno i próbowali uprawiać więcej żywności, oni nie tylko uszkodzili ważne ekosystemy terenów podmokłych, mieli również znaczący wpływ na położoną 3 godziny jazdy stąd stolicę Kigali.

 

 
19:06 WS marshlands    
19:08

 

19:09

 

19:13

 

 

CU Waterfall

 

WS Waterfall

The water that pours from the marshlands is a vital source of hydro-power for Rwanda’s capital. (19:13)

 

 

Woda, która spływa z bagien, jest istotnym źródłem hydro elektryczności dla stolicy Rwandy.

 

 
19:16 WS PAN R-L to pwer station As the wetlands began to dry out, power stations below couldn’t generate enough electricity. (19:21)

 

Ponieważ tereny podmokłe zaczęły wysychać, elektrownia poniżej nie może wygenerować wystarczająco ilości prądu.

 

 
19:23 CU Pylons Pan down to power station    
19:25   The Rwandan government rented diesel power generators to make up the shortfall. (19:29)

 

Rząd Rwandy wynajmuje generatory napędowe do uzupełnienia braków.

 
19:30

 

19:32

BCU Generators

 

2S CU JL & RM PTC

   
19:33   Dr Rose Mukankomeje, took me to see them. (19:35)

 

 

Dr Rose Mukankomeje, zabrał mnie żebym to zobaczył.

 

 
19:36

 

19:38

 

 

 

 

 

19:39

 

19:42

 

 

 

IDENT – Dr ROSE MUKANKOMEJE

Director General

Rwanda Environment Management Authority

 

WS JL & RM PTC

 

IDENT OUT

 

(RM) So what is happening here is that those generators we are renting them from this company and we are then obliged to rent to them especially when we degraded the wetland and we lost 20 megawatts of electricity and to run those machines we’re paying 65,000 years dollar  a day. (19:59)

 

Wiec to co tu widzisz, to są te generatory które my wypożyczamy od tego przedsiębiorstwa i jesteśmy zobligowani do ich wynajęcia szczególnie kiedy zdegradowaliśmy bagna i straciliśmy 20 magawatów elektryczności i uruchamiamy te maszyny płacąc 65 000 dolarów na dzień.

 

 
20:00

 

20:01

 

 

2S CU JL & RM PTC

(JL) Sixty five thousand dollars a day that’s multi-millions of dollars. (20:02)

 

Sześćdziesiąt pięć tysięcy dolarów na dzień, to jest wiele milionów dolarów na rok.

 
20:04

 

 

20:14

 

 

 

BCU Generators

(RM) Yes it is six million dollar and as you must, might know Rwanda is not a rich country. Some of that money has been borrowed from the bank, is from tax payers. (20:15)

 

Tak to jest sześć milionów dolarów i jak z pewnością wiesz Rwanda nie jest bogatym krajem.

Część tych pieniędzy została pożyczona z banku, od podatników

 
20:17 2S CU JL & RM PTC (JL) How does this affect the climate? (20:18)

 

Jak to wpływa na klimat ?

 

 
20:19

 

20:22

 

 

CU Pylons

(RM) Of course those machines they’re run on diesel and when you burn the diesel up you are producing green house gases. (20:26)

 

 

Oczywiście te maszyny pracują na olej napędowy i kiedy odpalasz diesla produkujesz gazy cieplarniane.

 

 
20:28

 

20:32

 

20:36

 

20:39

 

 

BCU Locals in market

 

BCU Boy carrying bananas on his head

 

CU Women farming

Environmentally damaging -AND more expensive.  Locals had to pay three times as much for their electricity. (20:37)

 

Szkodliwe dla środowiska i bardziej kosztowne. Mieszkańcy musieli płacić 3 krotnie więcej za elektryczność.

 

20:28 IN
20:40   So Government policy makers focused on how to restore the Rugesi wetlands. (20:45)

 

 

Wiec polityka rządu został skoncentrowana na tym jak odtworzyć bagna Rugesi.

 

 
20:46

 

20:47

 

 

BCU Man carrying sack on his head

If people were the problem they could also be the solution. (20:50)

 

Jeżeli ludzie byli problemem to mogą także być rozwiązaniem.

 

 
      20:51 OUT
20:52

 

20:53

 

20:54

 

 

 

21:00

 

 

BCU PK PTC

 

IDENT – H E Paul KAGAME

President of Rwanda

 

 

IDENT OUT

We had to take a careful look at what had actually been happening that damaged this system and therefore had to reverse that again with the human action and this is why it is important to look at how human actions can destroy or can reverse what has been destroyed or even protect our environment. (21:19)

 

Musieliśmy spojrzeć uważnie na to, co aktualnie przyczyniło się do zniszczenia tego systemu i następnie ponownie odwrócić tą sytuację przez ludzkie działanie. I to jest ważne, zobaczyć jak ludzkie działania mogą zniszczyć lub mogą przywrócić to co zostało zniszczone, albo nawet chronić nasze środowisko.

 
21:20 WS Green hills   21:20 IN
21:22

 

21:24

 

21:29

 

21:35

 

 

CU Farmers on hill

 

BCU Farmers on hill

 

ECU Hands in soil

The government decided to help the farmers leave the wetlands and to restore the degraded slopes above them.

 

Rząd zdecydował pomóc rolnikom opuścić bagna i odtworzyć zdegradowane stoki nad nimi.

 

Improving their croplands and encouraging trees and shrubs to grow back, capturing the rain. (21:36)

 

Poprawić ich pola uprawne i posadzić drzewa oraz krzewy, żeby ponownie wzrosły, przechwytywały deszcz.

 

 
21:38

 

21:39

 

21:46

 

 

BCU RM PTC

 

WS Farmers working

We have been supporting them by doing terraces, specifically there on the hills where they can increase and improve the productivity. (21:48)

 

Wspomogliśmy ich przez tworzenie tarasów, szczególnie na takich wzgórzach, gdzie można zwiększyć i poprawić wydajność.

 

 
21:51

 

21:54

3s farmers working

 

MCU Man digging

The most important thing is to have people with you on your side. (21:56)

 

Najważniejszą rzeczą jest, aby ludzie byli z Tobą po tej samej stronie.

 
22:01

 

22:04

BCU Soil

 

LWS Village at foot of the hill

   
22:05

 

22:07

 

22:13

 

 

BCU Waterfall

 

BCU JL taking pictures, children stood behind him.

The Wetlands are now recovering.  Great volumes of water once again cascade down to power the hydro stations. (22:13)

 

Bagna obecnie są odtworzone. Duże ilości wody ponownie kaskadowo spływają do hydroelektrowni.

 

 
22:14

 

22:18

 

 

ECU Waterfall

Carbon free electricity is replacing the diesel generators… electricity prices have stabilised. (22:19)

 

Wolna od dwutlenku węgla elektryczność zastąpiła generatory diesla…. Ceny energii zostały ustabilizowane.

 

 
22:22

 

22:26

 

22:30

WS of hills and wetlands

 

CU Hills and wetlands

 

CU Bird in grass

Restoring and preserving natural eco-systems like the Rugesi wetlands benefits everyone. 

Odtworzenie i zachowanie naturalnego eco systemu takich jak bagna Rugesi przynosi korzyści dla wszystkich.

And so much more could be achieved. (22:30)

I można osiągnąć znacznie więcej.

 

 
      22:31 OUT
22:32

 

 

22:41

 

22:43

 

 

 

WS birds in long grass

 

BCU PK PTC

If we had more involvement by different institutions coming in to help with available resources Rwanda could do more, much more and benefit much more but so would other countries, if such a partnerships and support were provided. (22:53)

 

Gdybyśmy mieli większe zainteresowanie różnych instytucji, które by przyszły z pomocą z dostępnymi zasobami Rwanda mogłaby zrobić więcej, dużo więcej i zyskać dużo więcej Ale także zyskały by inne kraje, gdyby państwa świadczyły działały partnersko i wspierał się.

 

 
22:54

 

23:06

WS PAN L-R across wetlands

 

LS Mountain, clouds across the top.

What the Rwandans recognised was the the marshlands are far more valuable as a natural system providing water for energy than as farmland. This principal is the same for the remaining hillsides and ravines. (23:07)

 

Co Rwandyjczycy uznali, to fakt, że bagna mają większe znaczenie jako naturalny system dostarczania wody w celu wytwarzania energii niż jako pola hodowlane.

Ta zasada jest taka sama dla pozostałych wzgórz i wąwozów

 

 
23:09

 

23:10

23:13

23:21

23:35

 

 

BCU JL PTC, mountains in BG

LS green hillside

BCU trees pan down to ground

(JL) What we’re seeing here is very interesting because it’s a line between human activity and natural systems and in human activity we have been able to value the productivity from agriculture and give it a monetary value. But in the natural systems we haven’t been able to value the trees, the bio diversity the water that’s absorbed to the bio mass and into the soils. (23:39)

 

 

To co widzimy tutaj jest bardzo interesujące, ponieważ mamy tu linię podziału ludzkich działań i systemu naturalnego. W działaniach człowieka byliśmy w stanie nadać wartości produkcji rolniczej wartość pieniężną. Ale w naturalnym systemie nie udało nam się nadać wartości drzewom, bio różnorodności, wodzie która wchłania bio masę do gleby.

 

 
23:42

 

23:47

 

 

BCU Leaves though sunlight

(JL) And theres another vital service that trees and plant provide. Photosynthesis.

Vegetation reduces the greenhouse effect by taking carbon dioxide out of the atmosphere. (22:52)

 

I to jest kolejna istotna usługa którą drzewa i rośliny świadczą. Fotosynteza. Roślinność zmniejsza efekt cieplarniany przez pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery.

 
23:54

 

23:57

BCU Plant head

 

BCU LN PTC

(JL) Climate change is better withstood with trees. You know humans, no matter how intelligent we are, no matter how capable we are with all our technologies we are helpless in the face of climate change.

We have not yet properly understood the miracles performed by trees. (24:13)

 

Zmiany klimatu osiągają lepsze efetky przy pomocy drzew. Wiesz ludzkość, nieważne jak jest inteligentna, nieważne jak jest zdolna z jej wszystkimi technologiami, które faktycznie są bezradne wobec zmian klimatycznych. My właściwie jeszcze nie rozumiemy cudu które wykonują drzewa.

 

 
24:22

 

24:23

 

23:25

 

24:33

 

 

ECU fruit on tree

 

WSgreen fields and farmers digging

CU Farmers digging

 A measure of what restoring nature can do has been shown here on China’s Loess Plateau, where farmers have continued to prosper despite the worst drought in decades. (24:35)

 

Miarą tego, czego można dokonać odtwarzając naturę może być pokazany w Chinach płaskowyż „Loess Plateau”, gdzie rolnicy nadal dobrze prosperują mimo najgorszej suszy w ostatnich dekadach.

 

 

 
24:40

 

24:42

 

24:46

 

 

BCU Leaves and branches

PAN R-L BCU Ground

Since the beginning of the project the soil that nurtures their crops has been accumulating organic material from plants and animals.  This holds the moisture and contains carbon. (24:51)

 

Od początku projektu, gleba pielęgnuje swoje zbiory, akumuluje materiał organiczny z roślin i zwierząt.

To powstrzymuje wilgoć i zwartość dwutlenku węgla.

 

 

 
24:54

 

25:06

 

25:20

 

BCU JL holding soil PTC

 

ECU JL Fingering soil

 

BCU JL PTC

(JL) What’s interesting about this is all these root materials, all this other stuff, this is organic material and this organic material is mixing together with the loess, the geologic soils here and it’s making a living soil. This is where the moisture resides, yesterday it rained and there’s still moisture in this soil. This is where the nutrients are recycled so that each generation of life emerges here and this is where the carbon is. What’s interesting about this they made this field, this is new, so they’re helping to sequester carbon. (25:29)

 

Co jest ciekawe w tym, że wszystkie te źródłowe materiały i wszystkie pozostałe rzeczy to materiał organiczny. I ten materiał organiczny miesza się z żółtoziemem, geologiczną glebą czyniąc ją żyzną ziemią.

 

Tu gdzie rezyduje wilgoć, wczoraj padało i wciąż mamy wilgoć w glebie. Tu składniki odżywcze są odtwarzane tak, że każda generacja wzrasta życiowo i wzrasta też dwutlenek węgla. Co ciekawe w tym, że rolnicy zrobili te pola, one są nowe i pomagają lizolować przetwarzać węgla.

 

 
25:31 ECU JL Fingering soil Living soils like this retain on average three times more carbon, than the foliage above the ground.  (25:36)

 

Żyzna gleba zatrzymuje średnio trzy razy więcej dwutlenku węgla niż liście nad ziemią.

 

 

 

 
25:40

 

 

25:42

25:46

25:52

25:58

 

26:06

 

26:12

Planet Earth GFX

 

 

Flash White

Flash White

Flash White

Flash White

 

AV over green marshlands through clouds.

 

CU Trees

 

(JL) If we were to restore the vast areas of the planet where we humans have degraded the soils just think what an impact we would have in taking carbon out of the atmosphere.

Jeżeli przywrócimy rozległe obszary naszej planety, gdzie my ludzie zdegradowaliśmy glebę. Tylko pomyśl. jaki moglibyśmy mieć wpływ na znaczące zredukowanie dwutlenku węgla w atmosferze.

 

As much as a quarter of the worlds land mass ha been degraded and much could be debilitated in the way we have seen on the Loess Plateau.

 

Aż jedna czwarta gruntów ziemi została zdegradowana j wiele zostało osłabionych w sposób jaki widzimy to na Loess Platea.

 

And weve only just begun to recognise the real value of natural capital.

 

I my musimy po prostu rozpocząć odtwarzać prawdziwych wartości kapitału natury.

 

Surely investing in the recovery damaged environments is a cost effecting way of solving the problems we face today. (26:16)

 

 

Z pewnością inwestowanie w odtworzenie zdegradowanego środowiska jest kosztownym efektywnym sposobem rozwiązywania problemów na dziś.

 

25:40 IN

 

 

 

 

 

 

 

26:10 OUT

26:19

 

 

 

 

 

26:23

 

26:27

 

26:32

 

26:36

 

 

BCU AS PTC

IDENT – ACHIM STEINER

Executive Director

United Nations Environmental Programme

 

IDENT OUT

 

AV Through trees

 

CU AV through trees

 

BCU AS PTC

Why did they not invest an equal amount if not more into a shovel ready technology so to speak which is natures way of sequestering and restoring carbon.

 

Dlaczego oni nie inwestują takich samych kwot jeśli nie większych w łopatologiczne gotowe technologie, że tak powiem w naturalny sposób przechwytywania i przetwarzania dwutlenku węgla.

 

 

It is actually by investing in our ecological infrastructure and eco systems and expanding the ability to sequester and restore carbon that we have the greatest opportunity to do something and the wonderful thing is its not just carbon sequestration we are also faced with loss of eco systems that will effect our food security, our water security.

 

Właściwie poprzez inwestowanie w naszą ekologiczną infrastrukturę i eko systemy i poszerzenie możliwości przechwytywania i przetwarzania dwutlenku węgla mamy ogromną szansę do zrobienia czegoś, A wspaniałą rzeczą jest nie tylko sekwestracja węgla, my także odwracamy straty eko systemów, które stanowią nasze bezpieczeństwo żywieniowe, nasze wodne bezpieczeństwo

 

We are losing species on an unprecedented rate so maintaining, restoring protecting, expanding natural eco systems has multiple benefits.

Immediate in terms of climate change but also fundamental to the future of many of the services that we simply take for granted from nature.

 

Tracimy różne gatunki na niespotykaną dotychczas skalę, Przywrócenie ochrony rozszerzenie naturalnych eko systemów ma wiele korzyści.

Natychmiastowe w zakresie zmian klimatu, ale również fundamentalne dla przyszłości wielu usług, które my po prostu bierzemy za pewnik od natury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27:09 IN

27:10 CU JL through trees walking    
27:14

 

27:20

 

 

PAN L-R across hillside

My hope is that the developed countries, those most responsible for climate change will recognise the enormous potential of restoration. (27:23)

我希望對氣候變遷負有最大責任的已開發國家,能夠意識到生態修復的巨大潛力。

 

Mam nadzieję, że kraje rozwinięte, te najbardziej odpowiedzialne za zmiany klimatyczne uznają ogromny potencjał odbudowy.

 

 
27:26 BCU JL PTC (JL) What we’ve seen in China, in Africa and around the world is that it’s possible to rehabilitate large scale damaged eco-systems. If we can transfer the capital, the technology and empower the local people to restore their own environment it’ll have enormous benefits. Restoration can sequester carbon, reduce bio- diversity laws mitigate against flooding, drought and famine. It can ensure food security for people who are now chronically hungry. Why don’t we do this on a global scale? (27:59)

 

To, co widzieliśmy w Chinach, w Afryce i na całym świecie to to, że istnieje możliwość odtworzenia na duża skalę zdegradowanych eko systemów. Jeżeli możemy transferować kapitał, technologię i umożliwimy lokalnym społecznościom odtwarzać ich naturalne środowisko to mamy ogromna korzyść. Odbudowa może izolować dwutlenek węgla

Bio –różnorodne ustawy mogą  łagodzić powodzie, susze i głód.

To może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe ludziom, którzy są teraz przewlekle głodni. Dlaczego nie robimy tego na globalna skalę.

 

 

 

 
28:02   Fade to Black  
28:04   Logos – IUCN, The Rockerfeller Foundation, The Open Univeristy, Syngenta, The World Bank

 

 
28:09    

JOHN D. LIU

 

PATRICK AUGENSTEIN

CLEMENT DUHAMEL

LANCE KRAMER

KOSIMA WEBER LIU

MICHAEL McGINNIS

 

JONATHAN J. HALPERIN

 

George Mason Centre for Climate & Society

PROFESSOR PAUL SCHOPF

CARMEN BERNETT

LISA LACIVITA

SAM MEDDIS

KARI MORFIELD

ASHLEY MOTT

ILIRIANA MUSHKOLAJ

HAILE TADESSE

 

CHINA INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE

AUDIO VISUAL PUBLISHING HOUSE (ICE A/V)

 

特別感謝

OFFICE OF THE PRESIDENT,

REPUBLIC OF RWANDA

OFFICE OF THE PRESIDENT,

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

 

ELLIE BEAN DESIGN

ZABLON BEYENE

COLORLAB

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL

MICHAEL CORMIER

THE COMMUNITY FOUNDATION – FOR THE NATIONAL CAPITAL REGION

DR. IAN CRUTE

FACT.25

YAEL FLUSBERG

FREE RANGE STUDIOS

HENNINGER MEDIA SERVICES, INC.

POLLY HIGGINS

BRAD HILLER, UNIVERISTY OF CAMBRIDGE

INTERNATIONAL SOIL INFORMATION

DANIEL KAPLAN

NEW MEDIA MILL

PROFESSOR STEPHEN NORTCLIFF

SUSAN PATZ

POV PRODUCTIONS

PROFESSOR DAVID POWLSON

ROTHAMSTED RESEARCH

HANNE MARSTRAND STRONG

THE TALLBERG FOUNDATION

WORLD OVERVIEW OF CONSERVATION – APPROACHES AND TECHNOLOGIES

 

CENTRE FOR INDIGENOUS TREE PROPAGATION

 

SAM GRACEY

CURTIS RODDA

 

MARK ROBERTS

 

SUE OUTLAW

 

AL LETHBRIDGE

 

LAWRENCE BREEN

 

BURRELL DURRANT HIFLE

 

NASA

 

FILMS AT 59

 

PATSY HAYDEN

 

ALEXIS MOFFATT

 

JAMES BURCHILL

 

RICHARD LAMBERT

 

 

JOE SMITH

 

LOUISE HEREN

 

JEREMY BRISTOW

 

Chinese versioning: WENG DIEDIE, CHELSEA XING, JULES AMBROISINE, PATRICK AUGENSTEIN, CLEMENT DUHAMEL

 
28:43   Chinese versioning supported by CAMCO China

— INSERT LOGO HERE —

 

Eemp

 

C Environmental Education Media Project 2009

 
28:   Logos – IUCN, The Rockerfeller Foundation, The Open Univeristy, Syngenta, The World Bank

 

 
28:   JOHN D. LIU

 

中國環境教育媒體計畫

PATRICK AUGENSTEIN

CLEMENT DUHAMEL

LANCE KRAMER

KOSIMA WEBER LIU

MICHAEL McGINNIS

 

JONATHAN J. HALPERIN

 

George Mason Centre for Climate & Society

PROFESSOR PAUL SCHOPF

CARMEN BERNETT

LISA LACIVITA

SAM MEDDIS

KARI MORFIELD

ASHLEY MOTT

ILIRIANA MUSHKOLAJ

HAILE TADESSE

 

CHINA INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE

AUDIO VISUAL PUBLISHING HOUSE (ICE A/V)

 

特別鳴謝

OFFICE OF THE PRESIDENT,

REPUBLIC OF RWANDA

OFFICE OF THE PRESIDENT,

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

 

ELLIE BEAN DESIGN

ZABLON BEYENE

COLORLAB

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL

MICHAEL CORMIER

THE COMMUNITY FOUNDATION – FOR THE NATIONAL CAPITAL REGION

DR. IAN CRUTE

FACT.25

YAEL FLUSBERG

FREE RANGE STUDIOS

HENNINGER MEDIA SERVICES, INC.

POLLY HIGGINS

BRAD HILLER, UNIVERISTY OF CAMBRIDGE

INTERNATIONAL SOIL INFORMATION

DANIEL KAPLAN

NEW MEDIA MILL

PROFESSOR STEPHEN NORTCLIFF

SUSAN PATZ

POV PRODUCTIONS

PROFESSOR DAVID POWLSON

ROTHAMSTED RESEARCH

HANNE MARSTRAND STRONG

THE TALLBERG FOUNDATION

WORLD OVERVIEW OF CONSERVATION – APPROACHES AND TECHNOLOGIES

 

碳補償

CENTRE FOR INDIGENOUS TREE PROPAGATION

 

攝影

SAM GRACEY

CURTIS RODDA

 

錄音

MARK ROBERTS

 

影片編輯

SUE OUTLAW

 

編曲

AL LETHBRIDGE

 

檔案研究

LAWRENCE BREEN

 

美術設計

BURRELL DURRANT HIFLE

 

衛星圖像

NASA

 

後期製作設備

FILMS AT 59

 

後期製作監製

PATSY HAYDEN

 

線上編輯

ALEXIS MOFFATT

 

配音編輯

JAMES BURCHILL

 

混音

RICHARD LAMBERT

 

翻譯

翁蝶蝶 邢曉菊

 

開放大學學術顧問

JOE SMITH

 

製片

LOUISE HEREN

 

製片和導演

JEREMY BRISTOW

 

Chinese versioning: WENG DIEDIE, CHELSEA XING, JULES AMBROISINE, PATRICK AUGENSTEIN, CLEMENT DUHAMEL

 
28:   Chinese versioning supported by CAMCO China

— INSERT LOGO HERE —

 

Eemp 徽標

 

C Environmental Education Media Project 2009

 
29:   BLACK AND OUT  


Leave a Reply

The retained earnings statement example and definition. . homepage . Zakres automatów do gry w Vavada